Konya Güvenlik Filesi I Toplu Koruma Önlemleri (TKÖ)

Toplu koruma önlemleri (TKÖ)

 

 

Risk değerlerinin katlanılabilir seviyeye indirilmesi için gerekli ortam güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak güvenlik tedbirleri Çizelge 3.5’de listelenmiştir (Gürcanlı ve Müngen, 2015).

 

Çizelge 3.5. Toplu koruma teknikleri, teçhizat ve aletleri (Gürcanlı ve Müngen, 2015)

 

Gerekli Tedbirler

Gerekli Teknikler, Teçhizat ve Aletler

Çalışanların ve halkın şantiye ve kazı alanı tehlikelerinden korunması (CP1)

Saha etrafının fensle çevrilmesi Standart uyarı levhaları Güvenlik bantları

Çalışanların döşeme açıklıklarına, asansör boşluklarına ve döşeme kenarlarından düşmekten korunması (CP2)

Koruyucu parmaklıklar Ahşap tahta ile kapatma Güvenlik ağları Güvenlik bantları

Çalışanların ya da halkın vinç, yük asansörü gibi kaldırma elemanlarının çalışma alanlarına girişinin engellenmesi (CP3)

Fensler

Güvenlik bantları

Çalışanların ya da halkın düşen malzemelerden korunması (CP4)

Fensler Güvenlik ağları

Koruyucu parmaklıklar

 

Çatı ışıklıklarından ve kenarından düşmekten, kırık kiremitlerden korunma (CP5)

Çatıda kayma engelleyici Işıklık ve çatı çıkışlarına ahşap kaplama

Çatı merdivenleri

İlk yardım ve yangın koruma (CP6)

İlk yardım dolabı Yangından korunma aletleri TKÖ, imalat sırası, süresi ve sahip olduğu tehlike tipleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. TKÖ, hem her şantiyede alınacak temel koruma önlemlerini hem de faaliyet gruplarına göre farklılık gösteren koruma önlemlerini kapsamaktadır. Temel TKÖ, tüm faaliyet grupları için ortak olarak tanımlanan inşaat sahasının kapatılması, inşaat alanında kullanılacak temel işaret levhalarının uygun yerlere yerleştirilmesi ile yangına ilk müdahale için yangın tüpü ve kaza sonrası için ilk yardım çantası gibi malzemelerden oluşmaktadır.


1.         Perde sistemleri

2.         Uyarıcı levhalar

3.         Yasaklayıcı işaretler

4.         Emredici işaretler

5.         Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri

6.         Yangınla mücadele işaretleri

7.         İlk yardım çantası

8.         Yangın tüpüOrtam güvenliğini sağlamak amacıyla faaliyet grubu bazında tanımlanan TKÖ ise aşağıdaki malzemelerden oluşmaktadır. Faaliyet grupları bünyesinde tanımlı TKÖ şantiye bazında toplanırken daha önce tanımlanmış TKÖ dikkate alınmadığından, mükerrerlik söz konusu olmamaktadır. Yukarıda sıralanan TKÖ maliyetlerinin hesaplamaları için gerekli miktar verileri yapıya ait mimari ve betonarme uygulama projeleri üzerinden metraj çıkarılmak suretiyle belirlenmektedir.


1.         Renkli kazı filesi

2.         Güvenlik alan perdesi

3.         Güvenlik halatı sistemi

4.         Korkuluk Sistemleri

5.         El merdiveni

6.         Seyyar elektrik dağıtım panosu

7.         Cephe örtüleri

 

 Her şantiyede alınacak temel koruma önlemlerine ilave olarak faaliyet gruplarına göre farklılık gösteren koruma önlemlerinin imalat gruplarına göre dağılımı Şekil 3.2’de bir bina inşaat projesi örneğinde gösterilmiştir.